پارس فراسو

Pars Faraso (P.S.G)

Exclusive Agency of Laboratory Equipment

  • تصوير شماره يک
آدرس : تهران , منطقه شش ,  انتهای زرتشت غربی , خیابان شهيد عليرضا دائمی , کوچه شهيد طباطبایی رفيعی , ساختمان شماره بیست و هفت

آدرس الکترونيک : Info@ParsFaraso.ir

تماس مستقيم با مديرعامل :  Managing@ParsFaraso.ir