فرم درخواست خدمات تجهیزات آزمایشگاهی

مشتری گرامی لازم است بر اساس دستورالعمل سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ابتدا نسبت به تکميل فرم در خواست خدمات آزمایشگاهی و فنی اقدام فرمائید.

پس از مطالعه شرایط و توضیحات منــدرج در فــــرم، نــسبت به تکمــــیل دقیـــق آن بـــر اســاس نیـاز خود اقدام نمائید.

پس از امضاء فرم مزبور نسبت به ارسال آن به شماره فکس 88955581 و یا پست الکترونیک info@parsfaraso.ir   اقدام فرمائید. (لطفا تاییدیه وصول درخواست خود را از شرکت دریافت نمائید)  

پس از دریافت فرم تکمیل شده توسط این شرکت، جهت طی مراحل بعدی با شما تماس گرفته خواهد شد .

در صورت نیاز به مشاوره با واحد خدمات فنی و پشتیبانی تماس حاصل فرمائید.

فرم درخواست خدمات